Wat is de GS-VGV?

De Gezamenlijke Strategie voor de strijd tegen Vrouwelijke Genitale Verminking (GS-VGV) is een netwerk dat verschillende personen die op één of andere manier te maken krijgen met VGV, verenigt. Het gaat bijvoorbeeld om: professionals uit de gezondheidszorg, permanente vorming, jeugdzorg, juridische sector of asielsector, maar ook om personen die VGV hebben ondergaan, politici, enz.

De GS-VGV werd opgericht in 2008, nadat enkele verenigingen vaststelden dat er nood was aan een betere coördinatie van de verschillende activiteiten rond VGV op het werkveld. Daartoe werd een intersectoraal overleg opgestart, met als doel de kwaliteit van de preventie van VGV en de begeleiding van vrouwen die de praktijk ondergingen, te verbeteren. Bovendien wil de GS-VGV ervoor zorgen dat de interventies van de verschillende organisaties erkend worden door de politieke en administratieve instanties.

Er worden regelmatig netwerkdagen en workshops georganiseerd, tijdens dewelke de leden van de GS-VGV stilstaan bij en uitwisselen over hun activiteiten rond VGV. Sinds de oprichting van het netwerk werden bijvoorbeeld al verschillende methodologische en thematische workshops georganiseerd.

De leden van het netwerk GS-VGV werken rond verschillende pijlers:

 1. Informatie, sensibilisering, preventie
 2. Opsporing, raadgeving en oriëntatie
 3. Identificatie van noden en ondersteuning
 4. Toegang tot verblijf en gezondheidszorg
 5. Signalering en repressie
 6. Onderzoek en vorming
 7. Communicatie
 8. Coördinatie, netwerken en kwaliteitszorg
 9. Nationale en internationale strategieën

Publicaties

In samenwerking met de gespecialiseerde organisaties GAMS België en INTACT, ontwikkelt de GS-VGV tools voor professionals.

De belangrijkste tools die totnogtoe gepubliceerd werden zijn:

 • Preventiekit VGV
 • Handleiding: VGV, good practices

Deze tools kunnen gratis besteld worden (mits vergoeding van eventuele verzendkosten) en worden via de post opgestuurd. Een digitale versie van de tools kan gratis gedownload worden.

In de MEDIATHEEK vindt u heel wat nuttige tools, gepubliceerd door het netwerk, haar partnerorganisaties of andere publieke en internationale instellingen.

De website

De website GS-VGV is het resultaat van ontmoetingen en uitwisselingen tussen professionals en individuen tijdens de verschillende workshops. Via de website wordt verslag uitgebracht van de activiteiten, met de bedoeling de reflectie verder te zetten.

De website wil een referentie zijn omtrent VGV in België door:

 • bezoekers te informeren over de verschillende initiatieven die ondernomen worden in België: Agenda en activiteiten en Nieuws uit het terrein
 • tools aan te bieden die professionals en individuen ondersteunen bij het bespreken van VGV met verschillende doelgroepen: Mediatheek
 • een overzicht te bieden van (medische, juridische, …) publicaties omtrent VGV in België: Publicaties
 • een samenwerking tussen de leden te stimuleren of de bezoekers in contact te brengen met referentiepersonen: Leden
 • actuele informatie over de stand van zaken in België te bieden: prevalentie en voorkomen van VGV, omstandigheden waarin de praktijk uitgevoerd wordt, juridische context en asiel: Over VGV
 • een woordenlijst bij te houden met belangrijke termen in de context van VGV: Woordenlijst.

Referentiekader voor analyse en actie in de Federatie Wallonië-Brussel

SC_MGF_2013Het referentiekader voor analyse en actie (gepubliceerd in 2009, tweede editie in 2013, enkel in het Frans) is het resultaat van een participatief proces: de voorgestelde doelstellingen en activiteiten werden gedefinieerd in overleg met verschillende Belgische actoren betrokken tot VGV (organisaties, doelgroep, experts).

Wanneer in 2008 een debat georganiseerd werd ter gelegenheid van de Internationale dag tegen VGV, werden hieruit enkele conclusies getrokken. Verschillende actoren werkten rond VGV en ondernamen een veelheid aan acties om tegen de praktijk te strijden. Er was echter nood aan een betere kwaliteit van deze interventies en aan meer overleg tussen de verschillende actoren. Het Referentiekader beschrijft een samenvatting van deze problematiek en stelt een operationeel plan voor, dat bekrachtigd werd door de deelnemende organisaties.

Het opstellen van het Referentiekader was een participatief en systemisch proces:

 • Participatief: gedurende het volledige proces werd een beroep gedaan op representatieve organisaties die betrokken zijn tot de praktijk. Tijdens de verschillende workshops en ontmoetingen – die plaatsvonden tussen oktober 2008 en januari 2009 – definieerden de deelnemers/-neemsters de verschillende problemen waarmee ze geconfronteerd werden. Vervolgens formuleerden ze mogelijke oplossingen. Tijdens de laatste workshops, in 2011/2012, werd nagedacht over de manier waarop signaleringen van risicosituaties behandeld moeten worden.
 • Systemisch: zowel tijdens de situatieanalyse als tijdens de uitwerking van de activiteiten, werd rekening gehouden met het geheel van elementen die een rol spelen in de problematiek (actoren, gedragingen, determinerende factoren) en met de complexiteit van de interactie tussen deze elementen.